Privacyverklaring

Wij, Whitewood, achten het van groot belang dat er secuur met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonlijke gegevens worden dat ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door ons verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring vindt u informatie over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

1 Persoonsgegevens

Wij leveren diensten in de vorm van technisch, commercieel en administratief beheer van onroerend goed in opdracht van verschillende eigenaren. Om deze activiteiten goed te kunnen uitvoeren is het soms nodig dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die indirect of direct naar u te herleiden zijn en die door het gebruik van onze diensten worden achtergelaten.

Persoonsgegevens worden onder andere verstrekt voor het aangaan van een overeenkomst, bijvoorbeeld een huurovereenkomst, koopovereenkomst of overeenkomst ten behoeve van een levering. Slechts persoonsgegevens die direct nodig zijn voor het correct kunnen leveren van onze diensten worden door ons verwerkt en bewaard.

2 Identiteit

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Whitewood, gevestigd te Capelle aan den IJssel (2909LC) aan het Rivium Quadrant 201, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 57030995.

3 Soorten persoonsgegevens en doeleinden gebruik

Door ons worden de navolgende persoonsgegevens verzameld en bewaard:

Overeenkomsten

Soort persoonsgegevens

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Handtekening
 • BTW-nummer
 • Bankrekeningnummer
 • KvK-nummer
 • Jaarrekeningen
 • Kredietinformatie (D&B)

Doeleinden

 • Opstellen van overeenkomsten
 • Uitvoeren van overeenkomsten
 • Factuurafhandeling
 • Relatiebeheer

Rechtsgrond

 • Opstellen van overeenkomsten
 • Uitvoeren van overeenkomsten

Bewaartermijn

Tot en met 2 jaar na einde looptijd overeenkomst

Gevolgen niet verstrekken gegevens

Niet rechtsgeldig kunnen afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten

4 Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens maximaal voor de duur zoals hiervoor onder punt 3 van deze privacyverklaring genoemd, tenzij wij op grond van een wettelijke (bewaar)verplichting uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren essentieel is voor het uitvoeren van onze activiteiten.

5 Gebruik persoonsgegevens door derden

Persoonsgegevens worden niet zonder uw aparte uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden, tenzij wij hier ingevolge de wet toe zijn verplicht. Als wij derden toegang geven tot uw gegevens, doen wij dat alleen als wij zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, met inachtneming van de op de grond van de wet vereiste (geheimhoudings-, en beveiligings)maatregelen en alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring. Om dat te waarborgen hebben wij met alle partijen aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken contractuele afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

6 Gebruik cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

7 Recht op inzage en correctie

U kunt bewaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.

U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.

U kunt ons tenslotte vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang.

U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bewaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar info@whitewood.srv02.ehero.es. Vergeet niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken en de pasfoto af te dekken voordat u deze meestuurt. U krijgt binnen 4 weken antwoord.

8 Datalekken

Wij beschikken over een procedure in geval van datalekken. Deze procedure sturen wij op verzoek aan u toe.

9 Contact en klachten

Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons via info@whitewood.srv02.ehero.es

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw gegevens. Mocht u desondanks een klacht hebben over ons gebruik van uw gegevens, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.